آدرس و ساعت کاری مطب باخرز دکتر عزیزی

باخرز، جنب درمانگاه، ولیعصر 4، ساختمان پزشکان، طبقه اول

تلفن هماهنگی نوبت مطب باخرز: